საკონტროლო სარქველები და მოწყობილობები

პეპელა ურდული

უკუსარქველი

წნევის შემამცირებელი სარქველი

წყლის ნაკადის რელე

სახანძრო ბრიგადის მისაერთებელი